/> /> /> />

Konkursy

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

zdjęcie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.Regulamin konkursu „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”

1.      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Tradycyjnie szczególnie zachęcamy uczniów szkół STO do udziału w tym konkursie.

2.      Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie klasy VII i klasy VIII, a dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:
I – Fotografia – zdjęcie pojedyncze. 
II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
III – Doświadczenie – seria zdjęć. 

3.      Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz krótkim opisem zjawiska z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.

4.      Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15 cm × 20 cm z dołączonym opisem i tytułem oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2. Prosimy o nie pisanie na odwrocie fotografii.

Dopuszcza się składanie prac (format jpg) oraz wypełnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres e-mail szkolnej komisji konkursowej w przypadku etapu szkolnego, na adres e-mail: biuro@sto.org.pl w przypadku etapu wojewódzkiego.

5.      Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.

6.      Prace niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7.      Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:

  • od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną odpowiednio zdjęcia (lub serii zdjęć);
  • od 0 do  8 punktów za dokonanie opisu zjawiska lub zjawisk fizycznych, jakie są przedstawione na zdjęciu (lub serii zdjęć);
  • od 0 do 6 punktów za wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawisk fizycznych prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć).

8.      Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

  1. Etap szkolny – musi być zrealizowany w terminie 30 kwietnia 2021 r. Dla każdej kategorii konkursowej odrębnie dla klas VII oraz klas VIII szkolna komisja konkursowa wybiera maksymalnie trzy najlepsze prace razem z ich opisem, które wraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) oraz protokołem szkolnej komisji konkursowej zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 lub na adres e-mail: biuro@sto.org.pl
  2. Etap wojewódzki – w siedzibie organizatora zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 maja 2021 r. Na etapie wojewódzkim planujemy wybór trzech najlepszych prac od 1 do 3 miejsca w każdej kategorii.

Dla zwycięzców przewidujemy dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną wysłane pocztą do szkół wyróżnionych uczniów.

9.      Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 7 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego (data wysłania e-maila).

10.  Autorom nagrodzonych prac prześlemy nagrody i dyplomy. 

11.  Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 

12.  Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.

13.  Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.

14.  Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników:  26 maja 2021 r.

15.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl

Uwaga! Laureaci pierwszych trzech miejsc wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, uwzględniane w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne, ale żeby laureatem zostać, trzeba oprócz dobrych zdjęć wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Organizatorzy konkursu zakładają, że praca nad projektami stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2021 r. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online, o czym organizator poinformuje uczestników drogą mailową i na swojej stronie internetowej.

Szanowni Państwo!
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa uczniów i wychowanków do udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego ‘Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia”
·  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 roku życia uczęszczającej do placówek edukacyjno- wychowawczych na terenie województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.
·  Udział w konkursie jest bezpłatny.
·  Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach.
I. Literackiej:
1. poezja- maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.);
2. jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej itp.)
do 3 stron A4 maszynopisu – czcionką Times New Roman roz. 12, interlinia 1,5.
II. Fotograficznej: samodzielnie wykonane zdjęcie w formie odbitki o formacie 13×18 cm .
Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do korzystania z aparatu w telefonie.
·  Ze względu na zmieniony termin ferii, przedłużyliśmy termin zgłaszania prac konkursowych. Prace należy dostarczyć:
1. W formie papierowej, osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, 01-442 Warszawa, ul. J. Brożka 1a (placówka czynna jest: poniedziałek-czwartek od 10.00 do 20.00, piątek od 10.00 do 19.00) do 19 lutego 2021.
2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zwpek.imprezy@gmail.com –
w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę- Z perspektywy przechodnia” do 19 lutego 2021. 
·  Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl i na naszym facebooku –https://www.facebook.com/MDKwola do dnia 15 marca 2021.
·  Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
Gala finałowa odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 w naszej placówce.
Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia uczestnika są dostępne są na naszej stronie  www.zwpek.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI  pod nazwą I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Literacki ‘Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia”


Warszawskie olimpiady języka angielskiego
dla klas III-IV, V-VI oraz VII-VIII


Konkurs „Hymn Mojej Szkoły”

Zapraszamy serdecznie uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie
„Hymn Mojej Szkoły” – konkurs zachęcający uczniów do wzięcia udziału w projekcie szkolnym polegającym na współuczestniczeniu uczniów w tworzeniu hymnu naszej szkoły. Pierwszy etap polega na napisaniu tekstu do hymnu. Na teksty hymnu czekamy do końca tego semestru
Drugi etap będzie dotyczył napisania muzyki do hymnu.

Wszystkich chętnych do udziału w konkursach proszę o zgłaszanie się do nauczyciela muzyki p. Anny Williams