/> /> /> />
Przybory szkolne

O świetlicy

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 132  zaprasza swoich wychowanków w godzinach 7.00-17.30.  Harmonogram dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, odpoczynek, posiłki, zabawy dowolne według zainteresowań, czas na odrabianie lekcji, zajęcia dydaktyczne jak i ruchowe. 

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej prowadzą z uczniami zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznych planów pracy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Mamy do dyspozycji trzy główne sale wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, zabawki oraz materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i organizację czasu wolnego. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej podzieleni są według wieku. Każda z grup ma przydzielonego stałego wychowawcę, który sprawuje opiekę nad uczniami podczas pobytu w szkole.    

Oferujemy dzieciom zajęcia: muzyczno- ruchowe, plastyczno-techniczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, zajęcia czytelnicze, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, zajęcia o tematyce  profilaktyczno-wychowawczej. Odrabiana jest również praca domowa. Wychowankowie świetlicy korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw i sali gimnastycznej. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą udział w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz życie szkoły.  

Nauczyciele świetlicy systematycznie współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, reedukatorem oraz wychowawcami klas.     

7.00 – 8.00 Zbiórka dzieci, zabawy dowolne   
8.30 – 9.00 Utrwalenie materiału, odrabianie pracy domowej  
9.00 – 9.30  Drugie śniadanie  
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne według planu pracy  
10.00 – 10.45 Zabawy ruchowe  
10.45 – 11.45 Zabawy dowolne, praca indywidualna z dzieckiem  
11.45 – 13.00 Zabawy towarzyskie, zajęcia według zainteresowań 
13.00 –14. 00 Przygotowanie do obiadu, obiad  
14.00 –14.45  Zajęcia dydaktyczne według planu pracy  
14.45 – 15.30 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe  
15.30– 16.30  „Godzina z kulturą” – programy edukacyjne, kącik czytelniczy, słuchowisko radiowe  
16.30 -17.30  Odrabianie lekcji, zabawy ciche  
17.30 – 18.00  Bezpieczny piątek – zajęcia poświęcone bezpieczeństwu  (zajęcia według zainteresowań) 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2020/2021 

Ramowy rozkład dnia  w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności uczniów.   

Poniedziałek  Żywe słowo 
Wtorek Zajęcia muzyczno  – ruchowe 
Środa  Zajęcia plastyczno – techniczne 
Czwartek Gry dydaktyczne  
Piątek Kominek – zajęcia poświęcone bezpieczeństwu