/> /> /> />
Przybory szkolne

O świetlicy

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 132  zaprasza swoich wychowanków w godzinach 7.00-17.30.  Harmonogram dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, odpoczynek, posiłki, zabawy dowolne według zainteresowań, czas na odrabianie lekcji, zajęcia dydaktyczne jak i ruchowe. 

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej prowadzą z uczniami zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznych planów pracy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Mamy do dyspozycji trzy główne sale wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, zabawki oraz materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i organizację czasu wolnego. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej podzieleni są według wieku. Każda z grup ma przydzielonego stałego wychowawcę, który sprawuje opiekę nad uczniami podczas pobytu w szkole.    

Oferujemy dzieciom zajęcia: muzyczno- ruchowe, plastyczno-techniczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, zajęcia czytelnicze, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, zajęcia o tematyce  profilaktyczno-wychowawczej. Odrabiana jest również praca domowa. Wychowankowie świetlicy korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw i sali gimnastycznej. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą udział w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz życie szkoły.  

Nauczyciele świetlicy systematycznie współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, reedukatorem oraz wychowawcami klas.     

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2023/2024

 7:00-8:00 Zbiórka dzieci, zabawy dowolne 
 8:30-9:00 Utrwalenie materiału, odrabianie pracy domowej
 9:00-9:30 Drugie śniadanie 
 9:30-10:00 Zajęcia dydaktyczne według planu
10:00-10:45 Zabawy ruchowe 
 10:45-11:45 Zabawy dowolne, praca indywidualna z dzieckiem 
 11:45-13:00 Zabawy towarzyskie, zajęcia według zainteresowań
 13:00-14:00 Przygotowanie do obiadu, obiad 
 14:00-14:30 Zajęcia dydaktyczne według planu 
 14:45-15:30 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe 
 15:30-16:30  „Godzina z kulturą”- programy edukacyjne, kącik czytelniczy, słuchowisko 
 16:30-17:30 „Bezpieczny piątek”- zajęcia poświęcone bezpieczeństwu;
odrabianie prac domowych; 
zabawy według zainteresowań 

Ramowy rozkład dnia  w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności uczniów.   

Poniedziałek  Żywe słowo 
Wtorek Zajęcia muzyczno-ruchowe 
Środa  Zajęcia plastyczno-techniczne 
Czwartek Gry dydaktyczne  
Piątek Kominek – zajęcia poświęcone bezpieczeństwu