/> /> /> />

Harmonogram roku szkolnego

Opublikowany
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r. 
Dzień Komisji Edukacji Narodowej14 października 2022 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
Termin wystawienia ocen śródrocznych13 stycznia 2023
Koniec I okresu nauki27 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe13 – 26 lutego 2023 r.
  
Wiosenna przerwa świąteczna06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
  
Egzamin ósmoklasisty: 
język polski23 maja 2023 r.
matematyka24 maja 2023 r.
język obcy nowożytny25 maja 2023 r.
  
Termin wystawienia ocen rocznych5 czerwca 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października (poniedziałek)
2 maja 2023 (wtorek)
22 maja 2023 (poniedziałek) – dzień przed egzaminem ósmoklasisty
23- 25 maja 2023 (wtorek-czwartek) – egzaminy uczniów klas ósmych
9 czerwca 2023 (piątek)

Pracownicy świetlicy zapewniają opiekę uczniom w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w dni wolne od zajęć dydaktycznych mają zapewnioną opiekę nauczycieli.

Terminy zebrań z rodzicami:

Zebranie śródokresowe: 16-17 listopada 2022
Zebranie śródroczne: 8-9 lutego 2023
Zebranie śródokresowe: 26-27 kwietnia 2023