/> /> /> />

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący – Maja Kurek kl. 8B
Zastępca – Bartłomiej Pierzchałka kl. 4A
Zastępca – Justyna Kruszewska kl. 4A

. . .

W naszej szkole działa Rzecznik Praw Ucznia

p. Maria Kominek – nauczycielka języka polskiego

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy, w szczególności:

 • egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;
 • przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;
 • rozpatrywanie indywidualnych skarg dotyczących praw uczniów;
 • udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom, innym pracownikom;
 • współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
 • sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole – raz w ciągu roku szkolnego;
 • upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły informacji o prawach ucznia i konsekwencjach ich naruszenia;
 • zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących praw uczniów w dokumentach wewnątrzszkolnych albo zmianę dotychczas istniejących;
 • przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły;
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności na koniec każdego półrocza.

Szkolny Rzecznik Praw ucznia może:

 • rozmawiać z nauczycielami uczestniczącymi w badanym, zaistniałym problemie,
 • rozmawiać i zasięgać opinii pedagoga oraz psychologa szkolnego,
 • organizować konfrontacje wyjaśniające,
 • uczestniczyć w rozmowach z rodzicami i nauczycielami przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu.