/> /> /> />

Dwujęzyczność

Czym jest klasa dwujęzyczna?

Nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej polega na nauczaniu przedmiotów innych niż język angielski zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. Metoda ta wdraża uczniów do posługiwania się zarówno w mowie, jak i w piśmie dwoma językami: językiem ojczystym oraz językiem obcym w różnych obszarach wiedzy i zainteresowań uczniów.

Uczniowie mają tygodniowo 5h lekcji języka angielskiego. Ponadto dwa lub trzy inne przedmioty prowadzone są częściowo w jęz. polskim, a częściowo w angielskim w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to szansę na opanowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego i innych dziedzin w rozszerzonym zakresie.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i materiały źródłowe w języku angielskim.

W klasach dwujęzycznych:

– nauka języka angielskiego odbywa się w rozszerzonym zakresie w stosunku do obowiązującej na danym poziomie podstawy programowej;

– uczniowie poznają historię, geografię i kulturę krajów angielskojęzycznych;

– uczniowie mają możliwość realizowania projektów w języku angielskim, zgodnych z ich indywidualnymi zainteresowaniami;

– stosowane są zróżnicowane, aktywizujące metody pracy;

– uczniowie biorą udział w konkursach językowych z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz w konkursach artystycznych, takich jak konkursy piosenki, literatury i poezji angielskojęzycznej;

– uczniowie mogą otrzymywać wsparcie w indywidualnym procesie uczenia się poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;

Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Sprawdzian predyspozycji bada stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne w zakresie użycia języka ojczystego, myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi – obcego i/lub fikcyjnego.