/> /> /> />

Dostępność

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://sp132.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;

– brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury;

– niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;

– część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;

– na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

– niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;

– brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

– podwyższony kontrast;

– podświetlane linki;

– skala szarości;

– jasne tło;

– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;

– na stronie internetowej znajduje się ikonka (rąk) klikając w nią można skorzystać z tłumacza migowego (PJM) online.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dariusz Ciecierski

e-mail: d.ciecierski@sp132.waw.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp132@eduwarszawa.pl

telefon: 22 836 85 16

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Na teren  szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Grabowskiej. Do budynku szkoły dostaniemy się wejściem bocznym po prawej stronie, które kieruje bezpośrednio do szatni. Natomiast do wejścia głównego dostaniemy się po schodach, gdzie znajdują się drzwi wyposażonych w dzwonek, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na dziecińcu znajdują się stojaki rowerowe.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu do pomieszczeń znajdują się informacje w alfabecie Braille’a.

W szkole jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online oraz z pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.

Raport dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SP 132 na lata 2021-2022

Zapisy dotyczące przebywania na terenie szkoły psa asystującego, psa przewodnika.