/> /> /> />

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna)

Ewa Sękalska 

Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn.  

Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:  

  • zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała);  
  • zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej);  
  • zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe);  
  • zaburzenia mowy.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.  

Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio oraz bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka. Zajęcia nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do nauki. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.  

Zajęciami objęte są dzieci:  

  • posiadające opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ze wskazaniem do uczestnictwa w tych zajęciach;  
  • z dysleksją lub ryzykiem dysleksji;  
  • z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym;  
  • z zaburzonym funkcjonowaniem analizatorów. 

W klasach I-III najważniejszym celem zajęć jest usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.  

W klasach IV-VIII celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości rozwoju umysłowego, trening ortograficzny, umożliwienie uczniom doskonalenia umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem, oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych.

W naszej szkole znajduje się gabinet do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyposażony w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz do jego tempa pracy.