/> /> /> />

Stypendia i zasiłki

Jeżeli Państwa Dziecko potrzebuje pomocy materialnej, to należy do 15 września 2020 r. złożyć wniosek o stypendium szkolne w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której Państwo mieszkają. 

Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Zgodnie z obwiązującym art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic lub pełnoletni uczeń. Stypendium szkolne jest najważniejszym świadczeniem, jakie może otrzymać uczeń z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.  

Jaką formę ma stypendium szkolne? 

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na: 

1.zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu; 

2.zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce; 

3.zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej; 

4.pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą. 

Wnioski o stypendium szkolne należy wysłać lub składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne. 

Zasiłek szkolny 

Uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, przysługuje zasiłek szkolny. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł. Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują tych wniosków. Zasiłek może zostać wykorzystany na wydatki podobne do tych, które dotyczą stypendium szkolnego.  

Ośrodki pomocy społecznej (OPS) będą rozpatrywać wnioski, wydawać decyzje administracyjne oraz rozliczać stypendia i zasiłki szkolne. Dzięki wprowadzonym zmianom w edukacyjny system wsparcia włączone mogą zostać rodziny, które dzisiaj nie korzystają ze stypendiów szkolnych, ale otrzymują świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami oświatowymi, celem jest finansowanie w ramach stypendiów szkolnych wydatków ściśle związanych z procesem edukacyjnym. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu przyznawania świadczeń, wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących.