^Do góry
  
  
  

logo LS

Penfriends from Cambridge

logo etwinning

instaling

2050450
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
1238
1551
7837
12176
2050450

Twoje IP: 3.226.245.48

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 132 ul. Grabowska 1 w Warszawie

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców na podstawie wypełnionej „Karty zapisu dziecka do świetlicy".

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 —18.00.

3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo — wychowawczej świetlicy.

III. Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie, a w szczególności dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający.

2. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

IV. Warunki korzystania ze świetlicy

Wychowankowie powinni:

1. Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w świetlicy szkolnej.

2. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

3. Dbać o czystość i estetykę pomieszczenia.

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne

5. Przestrzegać zasad i reguł ustalonych w grupie

6. Wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela.

V. Warunki korzystania z telefonów komórkowych w świetlicy szkolnej

1. Podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Poza zajęciami (w czasie wolnym, w trakcie zabaw) telefon może być używany w trybie „milczy".

2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów i innych urządzeń elektronicznych (np. aparaty fotograficzne, dyktafony) jest całkowicie zabronione.

3. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 132 Rights Reserved.