Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 132

im.  Sándora Petőfiego

w Warszawie

ul. Grabowska  1

01-236 Warszawa

Koncepcja 2014/15 – 2016/17

 1. Podstawa prawna
  1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)
  3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
  5. Statut Szkoły Podstawowej nr 132
 1. Charakterystyka szkoły

1. Dane ogólne szkoły

Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego w  Warszawie mieści się przy ul. Grabowskiej 1 . Dyrektorem szkoły jest Pani Irena  Trzciałkowska, organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawa.

2. Kadra szkoły

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne projekty, programy edukacyjne.

3. Baza szkoły

Szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową, przyrodniczą, językową. Sale lekcyjne klas młodszych są dostosowane do potrzeb uczniów – mają wyodrębnioną część rekreacyjną wyposażoną w zabawki i sprzęt sportowy. Ponadto szkoła dysponuje biblioteką, gabinetem reedukatora i logopedy, salą gimnastyczną i salą zabaw dla młodszych uczniów. Swoje gabinety mają pielęgniarka szkolna oraz pedagog.

Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica szkolna, która zajmuje 4 odrębne sale oraz zapewnia opiekę uczniom w salach lekcyjnych. W wyniku inwestycji w ostatnich latach we wszystkich salach lekcyjnych podłączony jest internet i komputer, w większości pracowni są projektory bądź tablice multimedialne. Budynek jak i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

W szkole organizowane jest dożywianie w stołówce szkolnej prowadzonej przez ajenta. Funkcjonuje również sklepik szkolny.

 1. Misja wychowawcza szkoły

Jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie przy ul. Grabowskiej 1 w Dzielnicy Wola. Uczniami naszej szkoły są dzieci uczęszczające do klas I – VI, mieszkające w pobliżu (w rejonie szkoły), ale jesteśmy również otwarci na przyjęcie dzieci z innych rejonów na prośbę rodziców.

Chcemy stworzyć szkołę przyjazną i bezpieczną dla uczniów, otwartą na potrzeby rodziców i środowiska lokalnego.

Staramy się, by nasi uczniowie potrafili dokonywać właściwych wyborów i przewidywali ich konsekwencje. Temu służą programy wychowawcze szkoły.

Nasz cel pragniemy realizować poprzez strategię wyboru i jego konsekwencji, uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W swoich działaniach kierujemy się takimi wartościami jak:

- wspólne dobro

- wzajemny szacunek

- akceptacja drugiego człowieka

- tolerancja

- odpowiedzialność za siebie i innych

Wyróżnia nas zaangażowanie w życie szkoły, chęć ciągłego doskonalenia się oraz sukcesy naszych uczniów.

 1. Cele szkoły

Ogólne cele szkoły zawarte są w Statucie, znajdują także swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program Profilaktyczny i Wychowawczy szkoły oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmieniającej się liczby uczniów i konkurencji w środowisku lokalnym.

 1. Główne kierunki działania szkoły

W latach szkolnych 2014/15 – 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego będzie pracować pod hasłem „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”. Hasło to zostało poddane pod dyskusję uczniów podczas godzin z wychowawcą, Rady Pedagogicznej, jak również Rady Rodziców.

W zakresie powyższego hasła wyodrębniono 10 obszarów – pojęć wskazujących działania służące realizacji koncepcji.

Są to:

 • Świadomość
 • Troska
 • Zgoda
 • Współdziałanie
 • Odpowiedzialność
 • Wizerunek
 • Bezpieczeństwo
 • Szacunek
 • Konsekwencja
 • Kultura

Powyższe pojęcia przedstawiono w formie graficznej.

Pojęcie

Znaczenie

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji

Współpracujące podmioty

ŚWIADOMOŚĆ

Stan psychiczny, w którym uczeń zdaje sobie sprawę ze zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie na nie reagować.

 

 • Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć edukacyjnych.
 • Odpowiedzialność i właściwe reagowanie  na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do otaczającego świata.
 • Właściwe funkcjonowanie na każdym poziomie otaczających ucznia środowisk – dom, szkoła, ulica, przyroda.
  • · Spotkania z wychowawcami, lekcje przyrody.
  • · Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć instruktażu segregowania odpadów i recyklingu.
  • · Wykonywanie gazetek ściennych i dekoracji o tematyce ekologicznej.
  • · Zorganizowanie kącików przyrodniczych na korytarzu i w salach lekcyjnych.
  • · Zbiórka makulatury, zużytych baterii, nakrętek plastikowych.
  • · Udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Godzina dla Ziemi”, Dzień Ziemi
  • · Organizowanie zajęć uczących rozsądnego i wyważonego oceniania sytuacji,  której się znaleźli, odwagi w podejmowaniu odpowiednich decyzji
  • · Pomoc uczniowi  uzyskaniu prawidłowej orientacji etycznej.
   Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych osób
 

Wychowawcy, nauczyciele przyrody, organizacje ekologiczne, pedagog szkolny

TROSKA

Dbałość, zabieganie, troszczenie się o coś ( o kogoś)

 • · Dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko.
 • · Troska o osoby potrzebujące pomocy i gotowość  wspieranie słabszych
 • · Troska o zwierzęta i rośliny.
 • · Dbałość o swoje zdrowie i zdrowie innych ludzi.
 • Wykształcenie uczucia empatii
 • · Udział w akcjach ekologicznych prowadzonych na terenie szkoły.
 • · Wykorzystywanie surowców wtórnych na lekcjach plastyki, zajęciach świetlicowych, udział w konkursach ekologicznych.
 • · Udział w akcjach charytatywnych, współpraca z Domem Opieki oraz Fundacją „Przyjaciel”
 • · Dbanie o rośliny na terenie szkoły, praca na rzecz szkolnego ogródka, prowadzenie kącików przyrody.
 • · Udział w obchodach „Dnia Zdrowego Jedzenia”, program „Bezpieczne życie”
 • · pogadanki zdrowotne, realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” z pierwszej pomocy, zajęcia ruchowe i zawody sportowe.
 • · Udział w projekcie „Pola nadziei”
 

Dom Opieki, Instytucje pomocy społecznej np. świetlice środowiskowe,

Fundacja Przyjaciel

Pielęgniarka szkolna

Kluby sportowe i obiekty sportowe np. baseny, boiska

 

ZGODA

Akceptacja, przychylność, porozumienie

Rozwinięcie u uczniów umiejętności:

 • Osiągania porozumienia i podejmowania wspólne działania
 • Pracowania i zabawy w atmosferze akceptacji
 • Rozwiązywania konfliktów bez łamania norm
 • Wypracowania wspólne stanowisko
 • Zaakceptowania samego siebie
 • Nauka technik komunikowania się i prezentowania własnego stanowiska (warsztaty, ćwiczenia)
 • Promowanie postawy akceptacji i przychylności dla innych osób na każdym etapie kształcenia (elementy programu „Trzy koła”, „Spójrz inaczej”)
 • Mediacja w sytuacjach konfliktowych (nauczyciele, rodzice, uczniowie)
 

Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, samorząd uczniowski, rodzice

WSPÓŁDZIAŁANIE

Wspólna praca uczniów, nauczycieli, rodziców w celu osiągnięcia określonych efektów.

 

 • · Uczniowie uczą się szacunku do siebie i innych, empatii, nawiązują przyjaźnie, zacieśniają więzi koleżeńskie, uczą się akceptacji innych
 • · Uczą się, że wspólnie można osiągać zamierzone cele.
 • · Podnoszą poziom kultury osobistej.
 • · Wychodzą poza środowisko szkolne i potrafią się w nim odnaleźć, godnie je reprezentując.
  • Angażowanie uczniów do aktywności w samorządzie szkolnym i klasowym.
  • Wspólne planowanie działań klasowych (apele, imprezy, uroczystości, wycieczki, akcje, kawiarenki itp.)
  • Prowadzenie lekcji z podziałem na grupy
  • Realizacja kampanii, projektów edukacyjnych
  • Wspólna zbiórka środków podczas Pikniku Rodzinnego na rzecz szkoły, uczniów.
 

Samorząd szkolny, Rada Rodziców,

Ogród Jordanowski, Ambasada Węgierska, Fundacje

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność to przyjmowanie konsekwencji za własne czyny.

 

 • Podejmowanie działań i przewidywanie ich konsekwencji,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Wykształcenie umiejętności akceptowania porażek i wyciągania z nich wniosków,
 • Poznanie swoich słabe strony i umiejętność pracy nad nimi
 • Dokonywanie samooceny,
 • Odpowiedzialność za własne postępowanie i efekty pracy swojej grupy,
 • Przestrzeganie zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji,
 • Uczestniczenie we wspólnych działaniach na rzecz środowiska podejmowanych na terenie klasy i szkoły.
 • lekcje wychowawcze prowadzone metodą warsztatową,
 • praca na lekcji z zastosowaniem dramy,
 • indywidualizacja pracy z uczniem,
 • udział w różnych konkursach (szkolnych, dzielnicowych, warszawskich, ogólnopolskich),
 • akcje charytatywne,
 • wzajemna pomoc koleżeńska,
 • systematyczna współpraca z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne),
 • działania na rzecz szkoły i środowiska (imprezy i apele okolicznościowe, wydawanie gazetki klasowej lub szkolnej)
 

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach,

rodzice,

pedagog szkolny,

pielęgniarka

Straż Miejska

 

WIZERUNEK

Suma subiektywnych opinii o jakości nauczania, wychowania i kontaktów ze środowiskiem. Zbiór przekonań na temat szkoły wśród osób z jej otoczenia.

 

 • Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym
 • Rodzice zainteresowani ofertą edukacyjną szkoły (zwiększająca się liczba dzieci w szkole)
 • Rodzice utożsamiają się ze szkołą angażują w prace związane z jej potrzebami
 • Szkoła w sposób partnerski współdziała z rodzicami
 • Szkoła posiada sprawny system informacji
 • Pozyskiwanie aprobaty dla nowych inicjatyw, wsparcie finansowe
 • Szkoła cieszy się renomą w środowisku i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców
 • Szkoła tworzy niepowtarzalny klimat
  • Praca nad dobrymi wynikami nauczania zapewniająca wysoką pozycję w rankingu szkół po sprawdzianie klas szóstych
  • Zdobywanie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych
  • Organizowanie pikników rodzinnych i innych akcji integrujących środowisko szkoły ze środowiskiem lokalnym – wizyty w przedszkolach, domach opieki
  • Informatory, foldery o działalności szkoły
  • Gazetki szkolne, dokumentowanie wydarzeń szkolnych, ciekawych inicjatyw samorządu szkolnego czy grupy dzieci, zapraszanie gości na imprezy szkolne, dni otwarte
  • Umieszczanie informacji o sukcesach i wydarzeniach na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
  • Dbanie o wygląd budynku szkoły i terenu wokół niej (prowadzenie ogródka szkolnego, ukwiecenie wejścia głównego)
  • Zebrania z rodzicami – oprawa, informacja, kawiarenka dla rodziców
  • Wyposażanie placówki w pomoce naukowe,
  • Pozyskiwanie sponsorów
  • Aktywna strona internetowa
  • Realizacja projektów unijnych
  • Wsparcie dla rodzin potrzebujących
  • Klimat społeczny (N-U, N-N, N-D)
  • Pracownicy szkoły „pierwszego kontaktu” – wygląd, ubiór, zachowanie.
  • Prace na rzecz szkoły i środowiska (paczki świąteczne dla dzieci biednych, akcje charytatywne, występy w przedszkolach, domach opieki)
 

Instytucje pomocy społecznej, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, instytucje kulturalne, przedszkola, szkoły, domy kultury, Rada Rodziców, Urząd Dzielnicy.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych

 

 • Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz środowisku lokalnym
 • Wyeliminowanie wszelkich form agresji psychicznej i fizycznej
 • Ukształtowanie właściwych postaw uczniowskich zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia
 • Zniwelowanie miejsc niebezpiecznych w szkole.
 • · Udział w kampanii społecznej „Razem bezpieczni” propagującej właściwe zachowania w ruchu drogowym umożliwiające ograniczenie liczby wypadków
 • · Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w szkole i poza nią – pogadanki, spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej
 • · Otoczenie szczególną opieką klas młodszych
 • · Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się danymi osobowymi
 • · Informowanie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu
 • · Prowadzenie lekcji dotyczących umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i sposobów reagowania – program „Ratujemy i uczymy ratować”
 • · Wykorzystywanie szkolnego systemu monitoringu
 • · Realizacja szkolnego systemu dyżurów w czasie przerw i podczas spożywania obiadów na stołówce
 • · Realizacja elementów programów profilaktycznych „Trzy koła”, „Spójrz inaczej” poruszających tematykę relacji rówieśniczych oraz radzenie sobie z własnymi emocjami
 • · Egzamin na kartę rowerową
 

Rodzice, nauczyciele, Policja, Straż miejska, Stowarzyszenie Razem przeciw przemocy, Fundacja „Dzieci niczyje”

SZACUNEK

Poważanie dla  siebie i innych, poszanowanie  godności drugiego  człowieka ,dialog (przestrzeganie  zasad prawidłowej  komunikacji  interpersonalnej)

 • · Integracja  całej społeczności  szkolnej
 • · Pogłębienie atmosfery  wzajemnego  szacunku  i  życzliwości
 • · Poznanie  zasad  komunikacji, wyrobienie  umiejętności  słuchania  drugiego  człowieka
 • · pogadanki  na  godzinach  wychowawczych , temat : szacunek do siebie  i innych  (kl. IV - VI)
 • · konkursy : plastyczny, literacki
 • · przedstawienie dot. szacunku przygotowane  przez  uczniów i  nauczycieli
 • · warsztaty dialogu
 • · "Dzień  Uśmiechu"  -  uśmiechnięte  znaczki - naklejki  przyznawane  uczniom  i  nauczycielom  wg. ułożonego  regulaminu
 • · Wybór  najżyczliwszego  ucznia   np. w  klasie  i  przedstawienie  ich  całej  społeczności  szkolnej  - ankieta  wśród  uczniów
 

uczniowie , nauczyciele, rodzice, Dom Kultury „Działdowska”

 

KONSEKWENCJA

Postępowanie wg przyjętych zasad zgodnie z planem, spójne i przemyślane działanie, wytrwałość w dążeniu do celu

 • Prawidłowy rozwój osobowości i charakteru
 • Wykształcenie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji, przewidywania skutków działań
 • Samodyscyplina
 • Zdrowa samoocena
 • Odpowiedzialność za swoje czyny
 • · Dramy, scenki podczas lekcji
 • · Pogadanki, dyskusje
 • · Filmy, prezentacja
 • · Stosowanie pochwał, wyróżnień, drobnych upominków
 • · Konsekwencja ze strony nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • · Rozmowy indywidualne

 

Pedagog, wychowawca, pielęgniarka, Parafia,

KULTURA

Rozwijanie myślenia twórczego oraz udział w różnorodnych zajęciach przygotowuje uczniów do świadomego udziału w kulturze oraz do stosowania nabytej wiedzy w innych dziedzinach życia

 • · Poczucie związku z tradycją narodową
 • · Przekonanie o konieczności uczestnictwa w życiu kulturalnym
 • · Wyrażanie siebie poprzez środki rozwijające predyspozycje twórcze
 • · Wyrobienie  u uczniów nawyku dbania o kulturę osobistą
 • · Udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kultury
 • · Uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą
 • · Udział w konkursach
 • · Korzystanie z mediów w sposób świadomy i odpowiedzialny
 • · Dbanie o kulturę osobistą – pogadanki, konkursy, plakaty itp.
 

Domy Kultury, Biblioteki,

Ogród Jordanowski

 

 

 1. Promocja działań szkoły
  1. Stale aktualizowana strona internetowa
  2. Informacje o działaniach na terenie szkoły na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wola
  3. Aktualne informacje na tablicach ogłoszeń w szatni i na korytarzach szkolnych
  4. Udział w uroczystościach węgierskich organizowanych przez Ambasadę Węgier na terenie całej Warszawy
  5. Artykuły w prasie lokalnej nt. wydarzeń z życia szkoły
  6. Udział uczniów w uroczystościach dzielnicowych, konkursach pozaszkolnych, w zawodach sportowych
1597462
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
386
4791
386
65380
1597462

Twoje IP: 34.204.171.108