SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 132

 

Wstęp

Budżet partycypacyjny to proces, który umożliwia obywatelom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego. W przełożeniu na poziom placówki szkolnej to zaplanowana forma działań umożliwiających uczniom, rodzicom oraz nauczycielom współdecydowanie o zmianach w przestrzeni szkolnej, tak aby stała się ona atrakcyjniejsza, dostosowana do realnych potrzeb czy oczekiwań uczniów. Poza wymiernymi efektami, jakimi będzie konkretna zmiana, projekt będzie podnosił poziom kompetencji kluczowych takich jak: kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje posługiwania się językiem ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje techniczne, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.  

Ogólne zasady

W Szkole Podstawowej nr 132 proces ten będzie realizowany przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców, w tym Rady Rodziców.

Projekt będzie realizował podstawowe zasady, jakie obowiązują również na poziomie miejskim:

- projekt jest ogólnodostępny. Wszystkie klasy od 0 do VIII mogą wziąć udział w projekcie.

- otwartość i dostępność procesu. Zasady realizacji wszystkich etapów działania będą znane wszystkim uczestnikom projektu. Informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły, fanpage FB i tablicy szkolnej.

- zapewnienie przestrzeni do dyskusji na temat projektów.

- wiążący wynik podjętych decyzji,

- wspieranie aktywności uczniów na wszystkich etapach realizacji.

Realizacja projektu

 1. Poziom budżetu do dyspozycji projektodawców ustaliła Rada Rodziców na pierwszym zebraniu Rady we wrześniu 2019 r. w wysokości 5000 zł.
 2. W szkole powołany zostanie zespół koordynujący organizację w składzie: Dyrektor/Wicedyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciele samorządu z klas starszych i młodszych wraz z opiekunami, przedstawiciel Rady Rodziców. – wrzesień 2019 r.
 3. Zespół opracowuje wzór wniosku i przekazuje wychowawcom klas. – wrzesień/październik 2019 r.
 4. Wychowawcy klas przeprowadzają godzinę wychowawczą na temat aktywności społecznej, samorządności i wpływu na otoczenie szkolne według otrzymanego scenariusza zajęć. Na poziomie klas podejmuje dyskusję na temat projektu i wspólnego pomysłu na zmianę. – do 20 października 2019 r.
 5. Każda z klas opracowuje swój pomysł przygotowując wniosek wraz z argumentacją i kosztorysem oraz listą poparcia z minimum 30 głosami (według wzoru). Gotowe wnioski składane są do koordynatora projektu. Dopuszcza się możliwość złożenia większej ilości wniosków z pomysłami na zmianę przez każdą z klas, z podaniem osoby odpowiedzialnej za konkretny pomysł. Na tym etapie oczekuje się pełnego zaangażowania i wsparcia rodziców, zwłaszcza w planowaniu ewentualnych zmian wymagających zaplanowania czy wyceny technicznych zagadnień, czy też wsparcia klas młodszych w planowaniu – do 29 listopada 2019r.
 6. Przedmiotem projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego mogą być np.: inwestycje, zakup wyposażenia czy organizacja wydarzeń np. organizacja warsztatów edukacyjnych, teatrzyków, koncertów, gier terenowych i innych podobnych imprez. Projekty mogą być realizowane przez wykonawców zewnętrznych (np. firma organizująca gry terenowe) lub przez uczniów szkoły (gra terenowa przeprowadzona przez uczniów z użyciem materiałów zakupionych w ramach projektu). Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły. Muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły w tym na boisku i placu zabaw. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją oraz być możliwe do realizacji w 3 miesiące. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla społeczności szkolnej, czyli być dostępne dla uczniów co najmniej jednego etapu edukacyjnego (klasy 0-3 lub 4-8).
 7. Zespół dokonuje wstępnej oceny formalnej wniosków. Ocenia, czy zgłoszone inicjatywy są zgodne z prawem, statutem szkoły, przepisami bezpieczeństwa, regulaminem budżetu obywatelskiego oraz bada projekt pod kątem możliwości realizacji. W razie konieczności prosi o uzupełnienie lub poszerzenie informacji zawartych we wnioskach. – do 20 grudnia 2019r.
 8. Po uzyskaniu akceptacji zespołu koordynującego uczniowie przygotowują etap promocji swoich pomysłów z wykorzystaniem swoich umiejętności i talentów – plakatów, prezentacji komputerowych, kolaży, rysunków, filmików reklamowych itp. Istnieje możliwość promocji swoich pomysłów na korytarzach szkolnych, dokonywanie krótkich prezentacji podczas godzin wychowawczych w innych klasach (po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą), na stronie internetowej czy szkolnym profilu facebook, za zgodą administratora. Dopuszcza się przygotowanie krótkiego opisu pomysłu i umieszczeniu w dzienniku elektronicznym w zakładce Ogłoszenia z widocznością dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jak również ogłoszeń w gazetce szkolnej. Samorząd szkolny może zorganizować również debatę uczniowską na temat zgłoszonych projektów – do 28 lutego 2020
 9. Podczas lutowego zebrania z rodzicami zostanie zorganizowana Giełda Pomysłów ze stoiskami klasowymi oraz prezentacja pomysłów klasowych – do 28 lutego 2020
 10. Etap głosowania. W głosowaniu wezmą udział rodzice i nauczyciele – za pomocą platformy ankietowej w dzienniku Librus oraz uczniowie w tradycyjnej „papierowej” formie. Do zliczania głosów Zespół koordynujący może powołać członków samorządu szkolnego - od 2 do 7 marca 2020 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 marca 2020 r.

 1. Po ogłoszeniu wyników następuje realizacja projektów. Na tym etapie planowania akcji przewiduje się, że za realizację będzie odpowiedzialna zwycięska grupa, jednak w zależności od złożoności projektów wybranych do realizacji dopuszcza się dodatkowe wsparcie rodziców czy firm zewnętrznych po wybraniu najkorzystniejszej oferty. – do końca czerwca 2020 r.

Etap końcowy

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badająca zarówno satysfakcję z udziału w budżecie, jak również ocenę realizacji celu dotyczącego rozwijania kompetencji kluczowych, w tym samorządności uczniowskiej.

1689089
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
546
3042
15908
57810
1689089

Twoje IP: 3.93.75.242